Inzet van gezuiverd huishoudelijk afvalwater als aanvullende waterbron

Proefstation voor de Groenteteelt

Glastuinbouw

Externe waterbronnen

Waterhergebruik

Samenvatting van het project

Telers zijn genoodzaakt op zoek te gaan naar andere waterbronnen in perioden van waterschaarste. Op Europees maar ook Vlaams niveau wordt de land- en tuinbouwsector aangespoord om alternatieve waterbronnen aan te wenden voor irrigatiedoeleinden. Binnen deze actie wil PSKW in samenwerking met Aquafin de veilige inzet van effluent afkomstig van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) demonstreren voor een jaarrond teelt van paprika, een belangrijke teelt binnen de provincie Antwerpen, die bovendien zeer zoutgevoelig is. Belangrijke struikelblokken momenteel zijn de hoge natriumconcentraties én de mogelijke aanwezigheid van micropolluenten (zware metalen, antibioticaresiduen, …) in het effluent.  

Technische beschrijving

Doel

In een serrecompartiment (140m²) zal nagegaan worden of jaarrond aanwenden van een kleiner percentage RWZI-effluent te verkiezen is boven occasioneel aanwenden (maar groter percentage) in de zomerperiode. Het RWZI-effluent afkomstig van Aquafin zal bijkomende zuiveringsstappen ondergaan zodat aan de Europese richtlijnen wordt voldaan.

Omschrijving, gebruikte technologie

Voor de selectieve verwijdering van natrium wordt geopteerd voor de pilootopstelling EcoGreen van Water Future aangezien deze de recuperatie van nitraat als kaliumnitraatmeststof mogelijk maakt 

Beoogde output

Deze demonstratie beoogt de telers meer praktisch inzicht te bieden in de veilige inzet van RWZI-effluent in de grondloze teelten. Veilig verwijst hier naar de plantveiligheid maar eveneens naar voedselveiligheid. De demo is belangrijk om het potentieel van RWZI-effluent als aanvullende waterbron te tonen aan de bredere landbouwsector.

Timing

2022 demonstratie lopende

Impact op de maatschappij

Indien de hemelwatervoorraad onvoldoende blijkt is er dankzij deze actie duurzame watervoorziening voor de irrigatie van teelten in de glastuinbouw. Een gebrek aan hemelwater zal vaker voorkomen in droge zomers

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 015 30 00 60.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begeleidingstraject er uit voor de actie ‘inzet van gezuiverd afvalwater van rioolzuiveringsinstallaties als aanvullende waterbron in hydroteelt van paprika’? PSKW en Aquafin zullen de mogelijkheiden bekijken voor de inzet deze waterbron voor jouw land-en tuinbouwbedrijf. De voorstudie kan volgende aspecten omvatten: – studie van de waterkwaliteit en aanbod van het gezuiverd afvalwater – welke zuivering nodig is naargelang de teelt – distributie van het water – economische berekening van de investering. De omvang en het budget voor de uitvoering van zulke initiatieven is vaak aanzienlijk. Indien begeleiding noodzakelijk is voor de stap naar implementatie kan er bekeken worden welke vervolgtrajecten mogelijk zijn binnen andere onderzoeksprojecten of inversteringsoproepen.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met: