Waarom?

Water dat op verhardingen of gebouwen terecht komt, wordt nog te vaak versneld afgevoerd richting de riolering of beken en krijgt dan niet de kans om te infiltreren richting het grondwater. 

Door water eerst te laten afstromen richting een WADI (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) kunnen we de afvoer vertragen. Op die manier beperken we de overstort en kunnen we wateroverlast beperken.  Zo zorgen we er ook voor dat water niet onnodig naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd. In een WADI of infiltratiezone kan dat water tijdelijk opvangen worden. Het water staat zo langer in contact met de bodem en krijgt zo de kans om te infiltreren richting het grondwater. Zo kunnen we het grondwater meer aanvullen en beperken we onze droogtegevoeligheid.

Wat

Hoe

Kostprijs

Winst

Opgelet

Omschrijving & visualisatie van techniek

Een WADI kan regenwater tijdelijk opslaan in een lager gelegen zone. Dat water kan dan traag infiltreren in de bodem. De bodem vormt een soort natuurlijke filter, het water komt na de passage met andere woorden (deels) gezuiverd terecht in het grondwater. 

De lager gelegen zone is van boven naar onder opgebouwd uit een beplante bovenlaag op een doorlaatbare bodem. Onder die bovenlaag wordt een koffer gevuld met doorlaatbaar materiaal (grind, kleikorrels). Met geotextiel wordt voorkomen dat de koffer dicht kan slibben. Het water dat in de koffer komt, kan zo vlot afstromen richting een infiltratie/drainbuis.

Om overstroming te voorkomen kan de WADI voorzien worden van een overstort. Zo kan het water bij hoge waterstanden toch sneller worden afgevoerd naar een drainbuis, een nabijgelegen beek, of de regenwaterafvoer.

Copyright: beeldbank Antwerpen

Aanleg (materialen, technische fiche / doorsneden)

Kijk hier voor verschillende types wadi en waar ze zinvol zijn.
https://gidsduurzamegebouwen.brussels/wadis/soorten-wadis

WADI Schaffenstraat

Landschappelijke inkleding

Standaard wordt er gekozen voor een grasmengsel. Het onderhoud van deze grasstroken is echter niet evident gezien de helling en de vochtige ondergrond.  Het kan landschappelijk aantrekkelijker zijn om de wadi meer natuurvriendelijker te maken. Dit kan je doen door vochtminnende planten in te planten. Zo kan je de onderhoudskosten verlagen en de biodiversiteit verhogen. De aanwezigheid van vochtminnende planten kan de doorworteling van de bodem verbeteren, dit komt de infiltratiecapaciteit ten goede. 

Kijk hier voor de gids keuze aanplantingen.

Hoe maak je een natuurvriendelijke wadi?

Beheer

Het is belangrijk om een WADI goed te onderhouden zodat de werking gegarandeerd blijft. zo kan je best enkele keren per jaar bladafval en eventueel zwerfvuil verwijderen. Je zal ook regelmatig eens moeten nakijken of de afvoer nog goed werkt. Indien de drainage zou dichtslibben, kan je deze schoon spuiten. 

Met gras ingezaaide WADI’s moeten regelmatig gemaaid worden, terwijl een natuurlijke WADI minder regulier onderhoud vraagt. Bij de laatste dien je echter wel rekening te houden en te controleren op zwerfvuil.

Schematische doorsnede van een gevulde wadi ©atelier GROENBLAUW

Richtprijzen aanleg en andere kosten

Richtprijzen aanleg en andere kosten kan je hier terugvinden. 

 

Relevante subsidiekanalen

Via de VLIF niet-productieve investeringssteun (NPI) kan de investering in een WADI  voor 100% gesubsidieerd worden. Subsidies worden verleend tot een kostprijs van 110€/m² (exclusief BTW). Meer info vind je hier.

 

Onze partners