Europese richtsnoeren ter ondersteuning van de verordening voor waterhergebruik

Glastuinbouw

Openlucht

Externe waterbronnen

In 2020 kwam Europa met een nieuwe verordening inzake minimumeisen voor waterhergebruik. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing voor wie gezuiverd huishoudelijk afvalwater (effluent) afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties wil gebruiken als irrigatiewater voor een landbouwtoepassing.

Voor deze praktijk zal vanaf juni 2023 een vergunning nodig zijn. Er worden ook extra kwaliteitseisen opgelegd, waardoor bijvoorbeeld extra desinfectie van het gezuiverde afvalwater noodzakelijk wordt. Bovendien vraagt het besluit dat er een risicobeheersplan wordt opgesteld om potentiële risico’s voor het milieu en de volksgezondheid duidelijk in kaart te brengen en de nodige barrières in te bouwen.

Deze zomer publiceerde de Europese commissie een extra document met Europese richtsnoeren ter ondersteuning van de verordening voor waterhergebruik. In dit document wordt er heel wat extra uitleg voorzien. Je vindt er onder andere voorbeelden terug van barrières die kunnen worden ingebouwd om contact tussen het gezuiverd afvalwater en het gewas te verminderen. Er wordt ook meer info gegeven over de indeling van gewassen in verschillende categorieën waarvoor andere eisen gesteld worden. En je kan er voorbeelden vinden van situaties en risico’s die bekeken kunnen worden in het risicobeheersplan.

Ondanks de vele richtlijnen en voorbeelden is er binnen de Europese wet nog veel ruimte voor lidstaten om het vergunningskader in te passen in de eigen wetgeving. In Vlaanderen is de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) bevoegd voor de uitrol hiervan. Samen met VITO hebben zij op dit moment een traject lopende rond de uitwerking van de pijlers voor het nodige risicobeheersplan.

Proefproject in Sint-Amands

Binnen ACLIMA loopt er een demo rond het gebruik van effluent voor irrigatie. In Sint-Amands wordt het gezuiverde afvalwater, afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, extra gedesinfecteerd en gebruikt als alternatieve waterbron voor een nabijgelegen landbouwperceel. In dit proefproject streven we naar het naleven van de nieuwe verordening. Water, bodem en gewas – in dit geval prei – op de testsite worden uitgebreid opgevolgd. “We oogsten de groente op verschillende tijdstippen in het groeiproces” legt Birte Raes uit, studieverantwoordelijke bij Aquafin. “Deze stalen worden geanalyseerd in gespecialiseerde labo’s op sporen van bijvoorbeeld geneesmiddelen en andere micropolluenten. Dankzij de gespreide staalname (nulmeting, een staal net na de irrigatie, een staal in de winter zonder irrigatie) leren we veel over de eventuele evolutie van de stoffen in het gewas en in de bodem. De info die we verwerven tijdens deze case kan als nuttige input dienen voor de opmaak van het Vlaamse kader.”

Meer weten over de aanvullende wetgeving? Het besluit lees je hier. De richtsnoeren vind je hier.

Gerelateerde acties