Externe waterbronnen

Wanneer al onze andere pijlers onvoldoende blijken om de waterbehoefte van een land-of tuinbouwbedrijf in te vullen, moeten we op zoek gaan naar duurzame en klimaatrobuuste alternatieve waterbronnen. In het verleden werd voornamelijk beroep gedaan op grondwater, leidingwater of oppervlaktewater. Deze bronnen staan de laatste jaren meer en meer onder druk waardoor alternatieve bronnen noodzakelijk blijken. Deze actie focust op 2 adaptatiestrategieën die gebruik maken van alternatieve waterbronnen.

Enerzijds is dat het capteren van oppervlaktewater in tijden van overvloed. Sinds vorig jaar werd pijnlijk duidelijk dat niet enkel droogtes maar ook overstromingen een ramp kunnen zijn in ons land. Op momenten dat er een overvloed aan neerslag is, kunnen grootverbruikers zoals glastuinbouwbedrijven, groentebedrijven en bedrijven met een dierlijke productie mee deel van de oplossing zijn door het capteren van dat water en bij te  houden tot een periode van droogte.

Anderzijds is er de inzet van gezuiverd stedelijk (niet industrieel) afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op Europees niveau wordt effluent afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) (d.i. gezuiverd
rioolwater) gezien als een potentiële waterbron voor irrigatietoepassingen. Hoewel zuiderse landen zoals Cyprus en Israël deze waterbron reeds veelvuldig inzetten, is er binnen Vlaanderen nog geen wettelijk kader en slechts zeer beperkte praktische ervaring. Vanuit de Europese regelgeving rond minimale kwaliteitseisen voor inzet van “reclaimed water” wordt er vooral toegespitst op de microbiële waterkwaliteit. Vanuit teelttechnisch oogpunt spelen er daarnaast ook een belangrijk aantal andere factoren mee. Binnen de demonstratie zal daarom naast de microbiële waterkwaliteit ook het natriumgehalte van het RWZI-effluent en de aanwezigheid van zware metalen geanalyseerd worden. Aquafin zal bijkomend analyses laten uitvoeren op de planten en de geoogste producten om na te gaan in hoeverre accumulatie van micropoluenten optreedt.

Benieuwd hoe we dat gaan doen?
Bekijk hieronder alvast de acties en evenementen die meer dan een steentje pogen bij te dragen tot het verhogen van het hemelwatergebruik in de land – en tuinbouwsector.

Alle acties rond het thema externe waterbronnen

Infiltratie via klimaatadaptieve en peilgestuurde drainages

 In deze actie demonstreren we de voordelen van klimaatadaptieve drainage op vijf tuinbouwpercelen in vollegrond. 

Inzet van gezuiverd huishoudelijk afvalwater in de vollegrondsteelten

We demonstreren het gebruik van alternatieve waterbronnen voor irrigatie als duurzamer alternatief dan grondwater of oppervlaktewater in regio's die onder druk staan in tijden van waterschaarste.

Een zuiveringscontainer op jouw bedrijf

Wil je meer water (her)gebruiken op je land-of tuinbouwbedrijf, maar je weet nog niet hoe? De zuiveringscontainer brengt je misschien een stap dichter bij de oplossing!.

Demonstratie aanleg van hemelwaterbassin met maximale opslagcapaciteit

Hemelwater op serres moet worden opgevangen. Tuinders kunnen ook water opvangen van andere gebouwen. Meer regenwater opvangen, betekent immers minder gebruik van grondwater.

Inzet van gezuiverd huishoudelijk afvalwater als aanvullende waterbron

In deze actie wordt de veilige inzet van effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie gedemonstreerd voor een jaarrond teelt van paprika, een belangrijke teelt binnen de provincie Antwerpen.

Hergebruik van restwaterstromen en reductie van spuistroom in de glastuinbouw

Door gepaste behandelingsmethoden kunnen restwaterstromen terug nuttig ingezet worden in serreteelten en/of vollegrondsgroenten.

Inzetten op infiltratie via peilgestuurde drainages

We willen water langer ophouden in landbouwgebied met peilgestuurde drainage. Hierdoor moet er op bepaalde momenten minder worden gedraineerd en wordt de infiltratiecapaciteit bevorderd.

Geplande evenementen

Binnenkort meer informatie