Aquafin

Elke dag zetten meer dan 1200 enthousiaste Aquafin-medewerkers zich in voor propere waterlopen en streven we naar een leefomgeving in harmonie met water. Aquafin ontfermt zich over de uitbouw en het beheer van het rioleringsnet in Vlaanderen en zuivert zo het huishoudelijk afvalwater van de Vlaamse gezinnen. Op die manier geven we proper water terug aan de natuur. Geen drinkwater voor de mens, wel een paradijs voor vissen, vogels en amfibieën, en dat is goed voor de biodiversiteit.

Maar Aquafin gaat verder dan schone rivieren en beken. We doelen ook op een duurzame en slimme omgang met regenwater. Door middel van de juiste maatregelen en ingenieuze hemelwaterplannen willen we Vlaanderen wapenen tegen de toenemende droogte en courantere wateroverlast.

Samen gaan we voor een leefomgeving in harmonie met water.

Lees meer

Lees minder

Dienst Landbouw Provincie Antwerpen

De Dienst Landbouw (DLB) van provincie Antwerpen geeft uitvoering aan de provinciale landbouwvisie. Deze visie focust op 5 strategieën die enkel kunnen slagen door samenwerking:

  1. Landbouw als schakel in het agrobusinesscomplex
  2. Voedselproductie met de consument als buur
  3. Landbouwproductie in harmonie met de omgeving
  4. Landbouw als landschapsbouwer
  5. Belevingslandbouw laat mensen proeven van landbouw.

Een project zoals ACLIMA focust op een heel aantal van deze strategieën.

Verder hebben we als bovenlokale overheid een goed ruimtelijke overzicht, hetgeen grensoverschrijdende samenwerking (tussen bv. gemeenten) makkelijker in de hand werkt. Provincie Antwerpen heeft heel wat ruimtelijke expertise aan boord: van water, tot natuur, landbouw en mobiliteit , …. Dit zorgt er voor dat ruimtelijke planprocessen vanuit diverse invalshoeken belicht kunnen worden om zo te komen tot de meest geïntegreerde oplossingen die ervoor zorgen dat onze ruimte veerkrachtige is om de toekomst tegemoet te gaan.

Naast het uitvoeren van beleid en planinitiatieven is de provincie ook verantwoordelijk voor omgevingsvergunningsverlening.

Lees meer

Lees minder

Hooibeekhoeve

Hooibeekhoeve is het onafhankelijk demonstratiebedrijf voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van provincie Antwerpen. Als proefbedrijf streeft Hooibeekhoeve naar een duurzame melkveehouderij in Vlaanderen.

We doen dit door het vieren van objectief en praktijkgericht onderzoek in partnerschap met de sector, het stimuleren van kennisuitwisseling met en tussen melkveehouders, telers van voedergewassen, erfbetreders, landschapsbouwers en verenigingen actief op het platteland en overheid. En door het verzorgen van een open dialoog tussen de agrarische sector en het grote publiek. Dit alles in partnerschap met de ganse agrarische sector.

De Hooibeekhoeve heeft een grote expertise opgebouwd op het vlak van kennisoverdracht vanuit diverse projecten en aspectenonderzoek. De resultaten uit onderzoek en projecten vinden hun weg naar de landbouwer via groepsvoorlichtingen, demo’s, ondernemersgroepen, stal- en proefveldbezoeken, bedrijfsadvies en individuele begeleiding. Er is een nauwe samenwerking met landbouwscholen om ook de ‘landbouwers van de toekomst’ te bereiken.

Lees meer

Lees minder

Proefcentrum Hoogstraten

Proefcentrum Hoogstraten (PCH) is een onderzoekscentrum in België, in het noorden van de provincie Antwerpen, midden in een belangrijk tuinbouwgebied.

Proefcentrum Hoogstraten is gespecialiseerd in de teelt in serres (aardbei, tomaat, paprika) en de teelt van aardbeien in open lucht/tunnels (in de grond en op tafelbladen). Het centrum is gespecialiseerd in toegepast wetenschappelijk tuinbouwonderzoek en advies en speelt een actieve rol in de ontwikkeling en groei van de tuinbouw in België en daarbuiten. De onderzoeksteams zijn gespecialiseerd in de meest moderne manier van telen van de verschillende gewassen. Het groentenonderzoek vindt plaats in serres, voornamelijk op steenwol. Hier zijn de laatste evoluties in biologische bestrijding en het gebruik van assimilatiebelichting gerealiseerd. Praktisch en demonstratief onderzoek in deze gewassen maakt de vertaalslag van fundamenteel onderzoek naar de tuinbouwpraktijk, en levert zo informatie en antwoorden op vragen van professionele telers en andere bedrijven in de tuinbouwsector.

De belangrijkste onderzoeksthema’s zijn rassenproeven, teelttechnieken, nieuwe teeltsystemen en technologieën, ziekte- en plaagbestrijding, bemesting, duurzaam watergebruik, energie, vruchtkwaliteit, minimalisatie van residu’s,…

Lees meer

Lees minder

POM Antwerpen

Als POM Antwerpen zijn we betrokken bij (her)ontwikkelingen van duurzame bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden in de provincie Antwerpen. We slaan de brug tussen overheid en bedrijven om duurzame projecten te realiseren. We hebben uitgebreide ervaring met het faciliteren en coördineren van projecten ter verduurzaming van bedrijven. Zo (her)-ontwikkelen we onder meer bedrijventerreinen en coördineren we grote infrastructuurprojecten zoals de aanleg van collectieve waterbuffers en een warmtenet op Terbekehof in Wilrijk en de aanleg van een Ottercorridor in Rumst.

POM Antwerpen werkt sinds 2019 aan klimaatadaptatie in de Mechelse Groenteregio. Daartoe hebben we een samenwerkingsverband opgericht met de gemeenten Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Rumst en Stad Lier, de Diensten Integraal Waterbeleid (DIW) en Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) van de Provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL), Proefstation voor de groenteteelt (PSKW), Pidpa, Natuurpunt en Boerenbond.

We geloven dat we door samen te werken kunnen zorgen voor een betere waterkwaliteit, een zekerdere en duurzamere watervoorziening en minder wateroverlast en minder watertekorten. We werken daarbij bedrijfsoverschrijdend en gebiedsgericht samen met land- en tuinbouwers, bedrijven, dorpsbewoners en water- en landschapsbeheerders.

Lees meer

Lees minder

Proefbedrijf Pluimveehouderij

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel is het praktijkcentrum voor pluimvee in Vlaanderen met een internationale uitstraling. Het proefbedrijf beschikt over een unieke, hoogtechnologische infrastructuur voor leghennen en vleeskippen, geschikt om systeeminnovaties, concepten, strategieën en nieuwe technologieën te testen in praktijkomstandigheden. Het huisvest 31.000 leghennen in 48 experimentele groepen in verschillende houderijsystemen en 42.000 vleeskuikens in 32 proefgroepen.

Met het praktijkgericht onderzoek zorgt het proefbedrijf ervoor dat de pluimveesector een rendabele bedrijfstak kan blijven die optimaal inzet op de vragen van de maatschappij: kwaliteitsvolle voeding, diergezondheid, dierenwelzijn, milieu en klimaat.
Het proefbedrijf heeft een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk waarmee de opgebouwde kennis gedeeld wordt en waardoor het gestructureerd kan verder bouwen op bestaand onderzoek en ervaringen vanuit de pluimveesector.

Lees meer

Lees minder

Proefstation voor de Groenteteelt

Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) is een onderzoekinstelling gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de groentesector.

Het heeft als missie het collectief van de productiesector van groenten te ondersteunen in het streven naar een toekomstgerichte, innovatieve, concurrentiële en duurzame positie via praktijk- en toegepast onderzoek, activiteiten ter bevordering van de kennisdoorstroming en voorlichting, en dit met respect voor de beleidskeuzes van de Vlaamse Overheid. Daartoe wordt nieuwe kennis ontwikkeld en samen met bestaande kennis gevaloriseerd in praktijktoepassingen en verspreid op een proactieve wijze naar de sector toe.

De doelstellingen van het Proefstation voor de Groenteteelt zijn onderandere het uittesten van de resultaten van het (toegepaste) landbouwkundig onderzoek onder praktijkomstandigheden en het nagaan van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken en teeltmethodes evenals de verbetering van bestaande technieken en teeltmethodes onder praktijkomstandigheden. Daarnaast willen we ook bijdragen aan het opbouwen van het imago van de Belgische groentesector bij het grote publiek door het vulgariseren van de resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, in het bijzonder van de inspanningen die geleverd worden inzake duurzame productie en voedselveiligheid.

Lees meer

Lees minder

Rivierenland

Rivierenland is de waterrijke regio in het zuidwesten van de provincie Antwerpen. De rivieren Rupel, Dijle, Nete, Schelde en Zenne vormen de blauwe draad. Nergens in Vlaanderen komen zoveel rivieren samen, op zo’n relatief kleine oppervlakte. De zoetwatergetijdenwerking zorgt bovendien voor een unieke fauna en flora.

Regionaal Landschap Rivierenland wil deze bijzondere streekidentiteit bewaren en verstevigen door projecten uit te werken rond landschapszorg, natuurbehoud, groen in de stad, educatie en landschapsrecreatie.

Lees meer

Lees minder

Sumaqua

Sumaqua is een high-tech ingenieursbedrijf ontstaan uit de KU Leuven dat zich richt op waterbeheer en modellering. Sumaqua is opgericht in 2017 en bestaat uit een team van een tiental experts.

Sumaqua biedt consultancyservices en in-house ontwikkelde software aan gericht op overheden en private partijen. De activiteiten van Sumaqua zijn gericht op het vergroten van de veerkracht van steden en watersystemen, het uitvoeren van klimaatimpactanalyses en adaptatieplanning, de ontwikkeling van voorspellingssystemen en slimme sturing. Op die manier pakt Sumaqua problemen rond droogte, wateroverlast en waterkwaliteit aan. Hiervoor zet Sumaqua in op een breed scala aan geavanceerde model- en machine learning technieken die zij zelf ontwikkelt. Door deze unieke combinatie van state-of-the-art technologie en expertise ontwikkelt Sumaqua de meest effectieve strategieën voor waterbeheer en beleidsondersteuning. Daarnaast geeft Sumaqua opleidingen aan experts op het gebied van watermanagement.

Lees meer

Lees minder