Verhogen van hemelwatergebruik

Hemelwater is een belangrijke bron van water voor de land- en tuinbouwsector. Een bron die een vloek en een zegen kan zijn wanneer het in grote hoeveelheden naar beneden valt. Door dat hemelwater echter vast te houden, kan het ter plaatste op een later moment gebruikt worden en zorgt het verder stroomafwaarts niet voor (schadelijke) overstromingen. Infiltratie van hemelwater in de bodem is dan ook een belangrijk actiepunt binnen het project. Dat kan bijvoorbeeld door infiltratie via klimaatadaptieve en peilgestuurde drainage. Deze techniek biedt veel potentieel om water te infiltreren in de haarvaten van het landbouwsysteem.
Het
biedt een meerwaarde voor zowel groenteteelt en sierteeltals in de akkerbouw of graspercelen.

In de glastuinbouw wordt gedemonstreerd hoe de huidige waterbassins nog beter ingezet kunnen worden voor de opslag van hemelwater onder het wijzigende klimaat. Een betere opvang en opslag zorgt ervoor dat land- en tuinbouwers minder afhankelijk zijn van alternatieve bronnen als grondwater of leidingwater. Deze staan immers in tijden van droogte zwaar onder druk.
Daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat het opgeslagen water niet als sneeuw voor de zon verdampt in warme periodes. Dit door de waterbassins op verschillende manieren af te dekken. Ook hier telt immers elke druppel.

In de dierlijke productiesector worden verschillende mogelijkheden gedemonstreerd voor de zuivering en veilige inzet van hemelwater als drinkwater voor melk- en pluimvee. Iets wat geen overbodige luxe is als je weet dat een volwassen koe gemiddeld 98 liter water per dag drinkt. Per dag!

Benieuwd hoe we dat gaan doen?
Bekijk hieronder alvast de acties en evenementen die meer dan een steentje pogen bij te dragen tot het verhogen van het hemelwatergebruik in de land – en tuinbouwsector.

Geplande evenementen

Binnenkort meer informatie

Alle acties rond het thema verhogen van hemelwatergebruik

Afdekkingsmaterialen om evaporatieverliezen vanuit waterbassins tegen te gaan

Deze demo heeft tot doel 4 verschillende afdekkingsprincipes te demonstreren om de waterbassins af te dekken en opwarming van het water én evaporatieverliezen te beperken.

Opvang van regenwater om drinkwater mee te produceren

Deze actie demonstreert hoe opgevangen regenwater, via de dakoppervlaktes van de pluimveestallen, kan gebruikt worden als drinkwater voor pluimvee.

Van regenwater naar kwaliteitsvol drinkwater voor melkvee

Deze actie actie demonstreert hoe opgevangen regenwater via de dakoppervlaktes van rundveestallen kan gebruikt worden als drinkwater voor melkvee.

Infiltratie via klimaatadaptieve en peilgestuurde drainages

 In deze actie demonstreren we de voordelen van klimaatadaptieve drainage op vijf tuinbouwpercelen in vollegrond. 

Inzetten op infiltratie via peilgestuurde drainages

We willen water langer ophouden in landbouwgebied met peilgestuurde drainage. Hierdoor moet er op bepaalde momenten minder worden gedraineerd en wordt de infiltratiecapaciteit bevorderd.

Voldoende opslag voor het hergebruik van het eerste drainwater

Drainwater aangelengd met regenwater, kan terug hergebruikt worden in het teeltseizoen mits voldoende opslagcapaciteit.

Demonstratie aanleg van hemelwaterbassin met maximale opslagcapaciteit

Hemelwater op serres moet worden opgevangen. Tuinders kunnen ook water opvangen van andere gebouwen. Meer regenwater opvangen, betekent immers minder gebruik van grondwater.