Infiltratie via klimaatadaptieve en peilgestuurde drainages

Mechelse Groenteregio

Openlucht

Externe waterbronnen

Inzetten op waterinfiltratie

Verhogen van hemelwatergebruik

Waterbesparing

Waterhergebruik

Samenvatting van het project

In deze actie demonstreren we de voordelen van klimaatadaptieve drainage op vijf tuinbouwpercelen in vollegrond. De impact van deze ingrepen wordt opgevolgd op perceelsniveau en op het ruime gebied in de nabijheid. We demonstreren peilbeheer en meeropbrengst/waterwinst om deze technieken meer ingang te laten vinden bij de land- en tuinbouwsector. 

Technische beschrijving

Doel

  • Maximaal behoud en opslag van water in de landbouwpercelen als deeloplossing voor een duurzameren watervoorziening voor landbouwgewassen.  
  • Reductie van piekafvoeren en dus van lokale wateroverlast. 
  • Infiltratie van water om ondiepe grondwatertafel aan te vullen 

Omschrijving, gebruikte technologie

Klimaatadaptieve drainage is een combinatie van volgende technieken:  

  • Peilgestuurde drainage: Systeem waarbij een regelput wordt geplaatst op de verzameldrain (waarin alle drains op aansluiten). Via de regelput kan het niveau van het overlooppeil gestuurd worden. Deze techniek zorgt ervoor dat er slechts gedraineerd wordt indien nodig, terwijl de rest van de tijd het kostbaar regenwater vasthoudt in de bodem doordat het toelaat dat de grondwatertafel boven het niveau van de drains komt. 
  • Subirrigatie: In plaats van water af te voeren via de drainages, wordt water toegevoegd tegen verdroging. Het water kan afkomstig zijn van dakwater van nabijgelegen gebouwen tot piekdebieten vanuit de grachten. Dit zorgt ervoor dat een deel van de intense neerslag extra kan opgehouden worden in de bodem tijdens periodes van droogte. 

Beoogde output

Deze techniek biedt veel potentieel om water te infiltreren in de haarvaten van het landbouwsysteem. Het biedt een meerwaarde voor zowel groenteteelt en sierteeltals in de akkerbouw of graspercelen. Een aanzienlijk deel van de gedraineerde percelen kan via kleine aanpassingen peilgestuurd omgevormd worden. De implementatie van extra infiltratie in landbouwgebied via subirrigatie is perceelsafhankelijknaargelang de beschikbare waterbronnen. De Stad Mechelen heeft infiltratiekaarten beschikbaar dat aanduiden welke locaties het meeste potentieel bieden voor infiltratie (naargelang reliëf en bodemtype). 

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 015 30 00 60.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begeleidingstraject er uit voor de actie ‘klimaatadaptieve drainage’? De onderzoekers kunnen je technisch advies geven voor de plaatsing of omvorming van gewone drainage naar klimaatadaptieve drainage. Ze kunnen je advies geven over monitoring: waar plaats je best peilbuizen en hoe worden die uitgemeten, eventueel gekoppeld aan een tweewekelijks bezoek van de onderzoekers die een peilmeting komen doen. De data kunnen verwerkt worden tot een grafiek zodat we je de resultaten of impact van deze techniek duidelijk kunnen weergeven.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met: