Inzet van gezuiverd huishoudelijk afvalwater in de vollegrondsteelten

Sint-Amands

Openlucht

Zacht fruit

Externe waterbronnen

Waterhergebruik

Samenvatting van het project

Telers zijn genoodzaakt op zoek te gaan naar andere waterbronnen in perioden van waterschaarste. Op Europees maar ook Vlaams niveau wordt de land- en tuinbouwsector aangespoord om alternatieve waterbronnen aan te wenden voor irrigatiedoeleinden. In deze actie zal een demonstratie plaatsvinden waarbij gezuiverd huishoudelijk afvalwater afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs) ingezet wordt voor groenteteelten in de vollegrond

Met deze actie proberen we de druk van de ketel te halen in sommige regio’s die op dit moment onder druk staan. Een duurzame watervoorziening voor de irrigatie van gewassen als waterbron als alternatief voor grond- of oppervlaktewater kan dan een groot verschil maken. Duurzame watervoorziening voor de irrigatie van gewassenals alternatief voor grondof oppervlaktewater – waterbronnen die in sommige regio’s onder druk staan. 

Technische beschrijving

Doel

Het gebruiken van alternatieve waterbronnen voor irrigatie als duurzamer alternatief dan het aanwenden van grondwater of oppervlaktewater

Omschrijving, gebruikte technologie

De inzet van gezuiverd huishoudelijk afvalwater voor irrigatie zal plaatsvinden op een groenteperceel langs het RWZI van Sint-Amands. Doordat het irrigatiewater via druppelirrigatie wordt toegediend, komt het gezuiverd effluent niet in contact met het eetbare deel van het gewas, wat de risico’s op microbieel vlak beduidend verlaagt. Er zullen twee zuiveringstreinen t.o.v. mekaar worden afgewogen:  

  • Trein 1 (2022) voorfiltratie – UV-ontsmetter – (nabehandeling waterstofperoxide) 
  • Trein 2 (2023) snelle zandfiltratie – Ultrafiltratie – actief kool – (nabehandeling waterstofperoxide) 

Beoogde output

De effecten van de toediening van het irrigatiewater op de bodem en het gewas worden gemonitord met aandacht voor zoutenzware metalen en micropolluentenMogelijkheden naar zuivering en kosten worden verder uitgediept. Het opzetten van een businessplan kan het potentieel voor een zuivering op lang termijn becijferen voor de vollegrondsteelten in de nabijheid van het RWZI station, vanuit het standpunt van de telers evenals voor Aquafin. Dit businessplan zal ook relevant zijn voor gelijkaardige toepassingen op andere locatie in Vlaanderen. 

Timing

2022: Toepassen zuiveringstrein 1 in Puurs-Sint-Amands 

2023: Toepassen zuiveringstrein 2 in Puurs-Sint-Amands 

2024: Uitwerking businessplan 

Impact op de maatschappij

Duurzame watervoorziening voor de irrigatie van gewassenals alternatief voor grondof oppervlaktewater – waterbronnen die in sommige regio’s onder druk staan. 

Meer weten over deze actie?

Neem dan contact met ons op via: 015 30 00 60.

Klimaatadaptatietraject

In een klimaatadaptatietraject voorziet ACLIMA de begeleiding van land- of tuinbouwers die deze actie willen toepassen. Hoe ziet zo’n begeleidingstraject er uit voor de actie ‘inzet van gezuiverd effluent in een vollegrondsteelt via druppelirrigatie’? PSKW en Aquafin zullen de mogelijkheiden bekijken voor de inzet deze waterbron voor jouw land-en tuinbouwbedrijf. De voorstudie kan volgende aspecten omvatten: – studie van de waterkwaliteit en aanbod van het gezuiverd afvalwater – welke zuivering nodig is naargelang de teelt – distributie van het water – economische berekening van de investering. De omvang en het budget voor de uitvoering van zulke initiatieven is vaak aanzienlijk. Indien begeleiding noodzakelijk is voor de stap naar implementatie kan er bekeken worden welke vervolgtrajecten mogelijk zijn binnen andere onderzoeksprojecten of inversteringsoproepen.

Bekijk hier wat je kan verwachten van een klimaatadaptatietraject.

Interesse in deze actie op jouw bedrijf?

1 Step 1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

©Provincie Antwerpen

In samenwerking met: